top of page

עיצוב דוח שנתי • עמותת חינוך לפסגות

עיצוב דוח שנתי של העמותה, אשר מציג את פועלה של העמותה במהלך השנה.
 עמותת 'חינוך לפסגות' חותרת לצמצום הפערים החברתיים ע"י יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.

bottom of page