top of page
שיתופים-#3-002-copy.jpg

עיצוב לכנס

יוזמת קולקטיב אימפקט -
איכות חיים ובדידות בזקנה
שיתופים

שיתופים-#3-008.jpg

עיצוב לכנס עבור יוזמת קולקטיב אימפקט איכות חיים ובדידות בזקנה של ארגון שיתופים. בכנס הוצגו תוצרי העבודה והאג׳נדה המשותפת.

במסגרת הפרוייקט עוצב והורחב הקו הגרפי הויזואלי המנחה של הכנס בהתאם למיתוג היוזמה. עוצבו תוצרים מגוונים כגון: פוסטרים המציגים את התקדמות ותהליך העבודה, חוברת עבודה, כרטיסיות ומצגת.

שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה
שיתופים - כנס זקנה

עיצוב לכנס, עיצוב פוסטרים, עיצוב חוברת, עיצוב מצגת, עיצוב אינפוגרפיקה: יעל שאולסקי

קרדיט צילום תמונות כנס: אסקף אברהם

bottom of page